Szabályrendelet a Lelkésztovábbképzés egységes rendjére nézve, a Magyarországi Református Egyházban

1.§. Preambulum

(1) A Magyarországi Református Egyház Zsinat a Tanulmányi- és Teológiai Bizottság elõterjesztése és a Coetus Theologorum javaslatai alapján határozott a lelkésztovábbképzés egységes rendjének bevezetése és kialakítása tárgyában (Zs.-50/2009.11.20.). Ezért a Zsinat létrehozta az Országos Továbbképzési és Koordinációs Testületet (OTKT) a továbbképzés rendjének kialakítása és a képzés koordinálása érdekében.
(2) A Zsinat továbbá felkérte a Jogi és Egyházalkotmányi Bizottságot, hogy vizsgálja meg: miként lehet a lelkésztovábbképzés kötelezettségét szabályozni a jelenleg hatályos, majd a lelkészek jogállásáról készülõ törvény keretében.

2.§. Elvi szempontok

(1) A lelkésztovábbképzés célja a lelkészek szakmai kompetenciájának elmélyítése, a teológiai tudományok legújabb eredményeinek megismerése, új szolgálati területekre való specializálódás, a gyakorlati szolgálat terén jelentkezõ kérdések és kihívások reflektálása.
(2) A szervezett lelkésztovábbképzésben való részvétel a pályaalkalmasság, illetve a szolgálati jogviszonyban való megmaradás feltétele /Lásd továbbá 7.§.(3)/.
(3) Aktív lelkipásztor részvétele a szervezett formában történõ továbbképzésben szolgálati/hivatali kötelessége a 60. életév betöltéséig, a diploma megszerzésétõl kezdõdõen aktív szolgálati jogviszony ideje alatt.
(4) A lelkészt megilleti évente 8 nap fizetett tanulmányi szabadság. Ebbõl 4 nap szervezett továbbképzés keretében teljesíthetõ.
(5) A lelkész szervezett továbbképzés keretében 6 évenként min. 90 óra (=90 továbbképzési pont. Továbbiakban: tvb.pont) megszerzésére kötelezett.

3.§. A továbbképzés formái

(1) A továbbképzés kötelezettségének a lelkész eleget tehet a következõ tanfolyamok vagy programok által:
1.1. a református egyház fenntartásában mûködõ továbbképzõ intézet, illetve hittudományi kar/teológiai akadémia által szervezett tanfolyam. Értéke: tanfolyam tényleges nettó óraszáma. További 10 pont szerezhetõ, amennyiben a tanfolyam írásbeli dolgozattal zárul;
1.2. a Doktorok Kollégiuma teológiai jellegû szekcióinak munkájában való részvétel
és elõadás, a szekcióülés teljes ideje alatt. Értéke: tényleges nettó óraszám (elõadás tartása esetén további 10, korreferátum további 5 pont). Az igazolást a szekcióelnök adja ki a szabályozás mellékletét képezõ beszámítási ûrlap alapján.
1.3. Az OTKT által elõzetesen véleményezett vagy utólagosan elismert:
- tudományos (hazai vagy nemzetközi) konferencián vagy szimpóziumon való részvétel. Értéke: tényleges nettó óraszám (elõadás tartása esetén 30 p.). Az igazolást a tanfolyamvezetõ adja ki a szabályozás mellékletét képezõ beszámítási ûrlap alapján
- egyházi és világi intézmények által meghirdetett és bizonyítvánnyal/tanúsítvánnyal záruló szakirányú továbbképzések, posztgraduális képzések;
1.4. Az OTKT által elõzetesen véleményezett egyházmegyei tanulmányi napok a fenti beszámítási kritériumok szerint.
(2) Továbbképzési kötelezettségének a lelkész részben eleget tehet tudományos és elõzetesen lektorált szaktanulmány publikálásával. Érétke: Publikációként 10 pont.
(3) Mentesül a továbbképzés kötelezettsége alól az a gyülekezeti lelkipásztor, aki teológiai doktori fokozatot (PhD) szerez és aktívan vesz részt (elõadások, publikációk által) a Doktorok Kollégiuma munkájában;
(4) Egy ciklusra (6 év) mentesül a továbbképzés kötelezettsége alól
4.1. aki a szervezett teológiai doktori képzésben vesz részt és a képzés abszolutóriummal zárul,
4.2. aki további felsõfokú képzésben diplomát, képesítést szerez és ezt a szakképesítését lelkészi munkájában közvetlenül hasznosítja, az OTKT véleményezése alapján
(5) Ideiglenesen mentesül a továbbképzés kötelezettsége alól a lelkész
5.1. a GYES vagy GYED ideje alatt. Amennyiben ez idõ alatt mégis teljesíti továbbképzési kötelezettségét, a szüneteltetés idõtartama beszámít a továbbképzés idõszakába a megszerzett pontokkal együtt. További szakképesítés megszerzése az OTKT véleményezése alapján beszámítható.
5.2. a rendelkezési állomány ideje alatt. Szolgálatba lépés esetén a továbbképzés folytatni ill. újra el kell kezdeni.
5.3. külföldi egyházi szolgálat ideje alatt
5.4. külföldi ösztöndíjas tanulmányok ideje alatt (tanulmány beszámítható)
(6) Nem ismerhetõ el lelkésztovábbképzésként a további munkavállalásra, alkalmazásra tekintõ vagy egyházi tisztség betöltéséhez szükséges képzés ill. szakképesítés (kivéve vallástanári diploma megszerzése gyülekezeti lelkész esetén). Továbbá nem kerülhetnek a továbbképzés rendjében beszámításra a felsõoktatási tanulmányok ideje alatt elõírt és megszerzett kreditpontok.

4.§. Az OTKT feladata és mûködése

(1) Az OTKT szakmailag független testület. Üléseire tanácskozási joggal meghívást kap Zsinat Tanulmányi és Teológiai Bizottsága és a Doktorok Kollégiuma elnöksége.
(2) Tagjai az egyházkerületek elnökségei által delegált, az egyházkerületekben a továbbképzés szervezésével és tanulmányi munkával megbízott munkatársak, egyházkerületenként 2 fõ.
(3) Az OTKT évente min. 2 alkalommal ülésezik, ügyrendjét maga alakítja ki.
(4) A bizottság minden év december 31-ig
4.1. véleményezi az egyházkerületek továbbképzési tervét és ennek alapján javasolja a tanfolyamok meghirdetését
4.2. dönt a nem-egyházi vagy külföldi tanfolyamok elismerésérõl
4.3. elbírálja a beszámítási és mentesülésre irányuló kérelmeket
4.4. véleményezi a nem egyházi szervezetek által kezdeményezett ill. javasolt képzéseket és dönt azok befogadásáról
4.5. a fentiek alapján javaslatot tesz az egyházkerületek elnökségeinek a továbbképzések meghirdetésére és az egyes továbbképzési formák elismerésére vagy azok pótlására az érintett lelkészek esetén.
4.6. javaslatot tesz központi támogatású, országos jellegû képzésekre.

(5) Az OTKT minden év november 30-ig fogadja és december 31-ig véleményezi a képzési javaslatokat. A tárgyév január 31-ig közös programfüzetben hirdeti meg a képzéseket, tanfolyamokat és eljuttatja azt a lelkipásztorokhoz.
(6) Az OTKT figyelemmel kíséri, szükség szerint alakítja és közzéteszi a képzések tartalmi és minõségi kívánalmait.
(7) Az OTKT adminisztrációs ügyeit a Zsinat Oktatási Iroda felsõoktatási és felnõttképzési referense végzi.

5.§. A képzés tartása

(8) Képzést hirdethet az a tudományos fokozattal és/vagy szakmai elismertséggel rendelkezõ református lelkész, teológiai tanár vagy egyéb szakember, akinek tanfolyam-javaslatát az OTKT az alábbi szempontrendszer szerint a fenti ütemezés alapján elfogadta.
(9) Továbbképzési javaslat benyújtásához és akkreditáláshoz szükséges feltüntetni:
a. az elõadó/vezetõ neve, beosztása, tud. fokozata
b. az tanfolyam címe
c. a tanfolyam rövid, tematikus leírása és a javasolt szakirodalom feltüntetése (max. ½ oldal).
d. javasolt órakeret
e. javasolt idõpont
f. részvételi létszám-meghatározás
g. az elõadó szakmai referenciáinak feltüntetése (a témában releváns publikációk és már megtartott képzések/tanfolyamok feltüntetése)
(10) Az elõadó/vezetõ a tanfolyam megtartásán túl köteles
a. írásban, utólag értékelni a képzést (1-2 oldal)
b. igazolja a tényleges részvételt (csak a 2/3 arányban lehallgatott órák esetén fogadható el a képzés elvégzése, a ténylegesen lehallgatott nettó óraszám alapján)
c. gondoskodik a részvevõk képzést értékelõ visszajelzéseinek (kiértékelõ kérdõív) és esetleges témajavaslatainak begyûjtésérõl
d. jelentést tesz egyéb észrevételeirõl
e. a fent dokumentumokat a képzést követõ 10 napon belül eljuttatja a területileg illetékes és õt a képzés megtartásával megbízó továbbképzés felelõséhez eljuttatni;

6.§. A továbbképzés szervezése

(1) A továbbképzõ tanfolyamokat a református egyház fenntartásában mûködõ hittudományi karok/teológiai akadémiák vagy erre a célra létrehozott továbbképzõ intézetek, szervezik (továbbiakban: Szervezõ), amelyek gondoskodnak a tanfolyamok meghirdetésérõl, a részvétel koordinálásáról, az elõadók felkérésérõl, a tanúsítványok kiállításáról, további az adminisztrációs feladatok ellátásáról. Továbbá végzik a más képzési formában vagy egyházkerületben szerzett továbbképzési pontok beszámítását elõre rendszeresített és a képzés vezetõjének ellenjegyzésével ellátott beszámítási formanyomtatvány és az OTKT véleményezése alapján. A beszámított képzésekrõl a Szervezõ szintén igazolást/tanúsítványt állít ki. (Forma: lásd mellékletben)
(2) Az egyes továbbképzõ tanfolyamok és képzési formák az egyházkerületek között átjárhatók és kölcsönösen elismerésre kerülnek.
(3) Az így szerzett továbbképzési pontok (nettó óraszám) a saját egyházkerület továbbképzésért felelõs intézeténél/testületénél beszámításra kerül, a képzõhely által kiállított igazolás alapján.

7.§. A továbbképzés finanszírozása

(1) A kötelezõ továbbképzõ program költségeinek önköltségi részét a résztvevõ fizeti, de a gyülekezet, illetve a munkáltató átvállalhatja.
(2) Az egyházkerületi támogatás mértékét az egyházkerület belsõ szabályzata írja le és éves költségvetésében biztosítja fedezetét. (90pont/6év/fõ)
(3) Az egyházkerületi költségvetési támogatás mértékét
3.1. az egyházkerület saját hatáskörben határozza meg, az egy fõre jutó támogatás igénybevételére tekintettel (Pl. egy évben max. 2 tanfolyam)
3.2. Más egyházkerület vagy képzõhely által hirdetett kurzus esetén anyagi támogatás a saját egyházkerületnél igényelhetõ
3.3. Egyházkerületi támogatás más egyházkerület vagy általa elismert képzõhely tanfolyamainak látogatása esetén évente max. 1 alkalommal vihetõ át, a saját képzések esetére elõírt egyszeri támogatás mértékéig
(4) Az 3.§.(1).1.2.1.3.-ban rögzített továbbképzési formák esetén egyedi elbírálás alapján egyházkerületi támogatás igényelhetõ, évente max. 1 alkalommal, a saját képzések esetére elõírt egyszeri támogatás mértékéig. Intézményei lelkészek esetén a támogatás a munkáltató saját belsõ szabályozása alapján igényelhetõ ill. folyósítható.
(5) Nem vehetõ igénybe anyagi támogatás a továbbképzési kötelezettség 3.§.(2) szerinti kiváltása vagy a továbbképzés alóli mentesülés esetén.
(6) A továbbképzési ciklusra elõírt kötelezettséget (90tvb.pont/6 év) meghaladó részvétel esetén, minden költség a résztvevõt terhel.

8.§. Számonkérés

(1) Az egyházkerület elnöksége gondoskodik a lelkészek továbbképzésben való részvételének és nyilvántartásának ellenõrzésérõl. Az Egyházkerületi Tanulmányi és Teológiai Bizottság legalább kétévente áttekinti a lelkészek továbbképzésben való részvételét, mulasztás esetén javaslatot tesz a pótlás vagy a szankció módjára.
(2) A továbbképzõ alkalmakon való részvétel számonkérését és nyilvántartását a püspöki hivatal végzi. A megszerzett tvb.pontokat a képzõhelyek/továbbképzõ intézetek által kiadott tanúsítványok alapján a hivatal rávezeti a lelkész törzskönyvi lapjára.
(3) A továbbképzés elmulasztása kötelezettségmulasztásnak minõsül. A továbbképzés beszámítását (pl. tisztségek vállalása, lelkészválasztás esetén) illetve a mulasztás szankcionálását a lelkészek jogállásáról szóló törvény szabályozza.

9.§. Vegyes rendelkezések

(1) Egy ciklus ideje alatt a tanulmányi kötelezettség nem váltható ki teljes egészében publikációk vagy beszámítás által. Legalább 1 tanfolyam elvégzése kötelezõ.
(2) A továbbképzés ideiglenes szüneteltetését és annak indokát a lelkész elõzetesen bejelenti a kerületileg illetékes, továbbképzésért közvetlenül felelõs szervezõn/intézeten keresztül egyházkerület püspöki hivatala felé vagy munkáltatóján keresztül az egyházi felettes szervnél.
(3) A 6 éves továbbképzési ciklus 2011. január 1.-tõl lép életbe.