Megjelent a 2021-es év Lelkésztovábbképző Programfüzete

Kedves Lelkipásztor Testvérem!

Örömünkre szolgál, hogy közreadhatjuk a lelkésztovábbképzés 2021-es programtervezetét a Tiszántúli Egyházkerületben. Mint ismeretes, 2020-ban a vírusjárvány miatt a tervezett képzéseknek csak töredékét sikerült megtartani. Erre tekintettel, főleg miután a tervezett, de elmaradt képzések iránt komoly érdeklődés mutatkozott, 2021-ben ezeket a képzéseket újból meghirdetjük. E képzési kínálat egy új képzéssel bővült (LT’ 2021.3. − Élő média és online kommunikáció az egyházban címen), amely szakmailag kíván reflektálni és segítséget nyújtani a járványhelyzet, valamint az online térbe (részben) kiszorult lelkipásztori szolgálatokhoz. Tekintettel arra, hogy az online tér és a digitalizáció által nyújtott lehetőségek nem csak vírushelyzet idején érvényesek, és a gyülekezeti élet, valamint lelkészi szolgálatunk során sokkal tudatosabban kell alkalmazkodnunk e kommunikációs tér törvényszerűségeihez, úgy gondoljuk, hogy ez a kérdés továbbra is napirenden marad. Egyébként az RPI számos képzése is tudatosan reflektál az online tér kihívásaira.
Reméljük, hogy 2021-ben megnyílik a lehetőség a kurzusok jelenléti formában való megtartására, hiszen az interaktív részvétel és jelenlét egyik nagyon fontos feltétele az eredményes képzéseknek. Természetesen a legkörültekintőbben kívánjuk biztosítani a higiéniai feltételeket. Egyes képzések (pl. egy napos kihelyezett alkalmak) esetén keressük
− szükség szerint − az online formában való megtartás feltételeinek biztosítását is. A lelkésztovábbképzés azt jelenti, hogy − az ismeretszerzésen túl − a résztvevők hajlandók együtt megtenni egy-egy útszakaszt irányított foglalkozások során, egymásra figyelve, tapasztalatokat megosztva. Így részesei lehetnek annak a felismerésnek, hogy a kezdeti impulzusok, motivációk, ötletek a közös munka során koncepciókká fejlődnek, amelyek nemcsak újraértékelik az eddigi munkát, de újabb távlatokat is nyitnak a szolgálathoz.
A gyakorlati tudnivalók, a képzések rendje, és a beszámítások tekintetében az elmúlt két évhez képest nem változtak a feltételek. 2018-tól új 6 éves továbbképzési ciklus kezdődött a Zsinat vonatkozó szabályrendelete értelmében. Ennek értelmében 2018−2023 között újabb 90 kreditnyi továbbképzésen kell részt vennie a lelkipásztoroknak. Az Országos Továbbképzési és Koordinációs Tanács csak az utóbbi 5 évben megszerzett más hitéleti, felsőfokú oklevéllel záródó képzéseket (pl. vallástanári vagy pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés oklevél) fogadja el lelkésztovábbképzésként, egyéb kurzusokkal pedig a kreditiket 30%-át lehet kiváltani.
Mint ismeretes, a Lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló (2013. évi I.) törvény értelmében a lelkész szolgálati joga és kötelezettsége (91.§.d; 104), hogy magát folyamatosan tovább képezze, sőt ehhez megilleti a szükséges tanulmányi szabadság. Továbbá a lelkészek törzskönyvén fel kell tüntetni (116.§.e) a továbbképzési krediteket. Az elmúlt továbbképzési ciklusban számos szolgatársunk komolyan vette e jogát és kötelezettségét, és motiváltan vett részt továbbképző tanfolyamokon. Ezért egyházkerületünk közgyűlése úgy határozott, hogy ennek elismeréseként és jutalmaként, azok a lelkészek, akik 2017-ig kigyűjtötték a 90 kreditet, a következő ciklusban egy képzést díjmentesen végezhetnek el. Azok a kollegák, akik eddig nem fordítottak kellő időt és figyelmet a továbbképzésre, szeretettel kérjük, hogy vegyék komolyan e szolgálati kötelezettségüket – elsősorban az egyház szolgálatának ügye miatt, de saját ismereteik gazdagodása és lelki épülésük érdekében is, hiszen a továbbképzések a lelkészi közösség megélésének is kiváló alkalmai.
Azzal a reménnyel ajánljuk e programfüzetet a tisztelt Szolgatársak figyelmébe, hogy mindenki talál benne érdeklődésének, szolgálati területének, munkaköri sajátosságainak megfelelő továbbképzési lehetőséget!

Debrecen, 2021. februárDr. Fazakas Sándor
intézetvezető